Information til forbrugerne

Vandspild 

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer. 

  • Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid.
  • Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrol bog eller et simpelt skema i fx Excel.

Eftergivelse af vandspild 
Som udgangspunkt er der med henvisning til vandafgiftsloven mulighed for at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Betingelser 

  • Dels skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3.
  • Der skal være tale om en ejendom, der anvendes til privat boligformål. 
  • Virksomheder vil dermed aldrig kunne få refunderet vandspild.
  • Vandværket tager stilling til om vandafgiften skal eftergives.

Til trods for at betingelserne i vandafgiftsloven er opfyldt, er Vandværket ikke forpligtet til at eftergive vandspildet. Det er nemlig Vandværket selv, som tager stilling til, hvorvidt vandafgiften skal refunderes. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke refunderes vandspild, hvis forbrugeren har handlet uagtsomt. 

At handle uagtsomt er eksempelvis, at lade være med at aflæse måleren jævnligt eller at undlade at lukke for stophanen ved fravær på boligen i længere tid. 

Opdager forbrugeren et stort vandspild, er forbrugeren altid velkommen til at kontakte Vandværket på e-mail eller telefon for at høre, hvordan han/hun skal forholde sig.

Vi er altid villige til at hjælpe vor forbrugere og medvirke til at begrænse tab. 

/Bestyrelsen