VEDTÆGTER FOR
UVELSE-LYSTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.


§ 1


Selskabet, der er stiftet den 7. maj 1955, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Uvelse-Lystrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hillerød kommune.§ 2, Formål


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.§ 3, Medlemmer


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4, Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Hillerød Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.


§ 5


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.


§ 6, Udtræden af selskabet


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.§ 7, Levering til ikke medlemmer (købere)


Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


§ 8, Generalforsamling


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5.    Behandling af indkomne forslag.
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7.    Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
8.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes indenfor to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


§ 9, Stemmeret og afstemninger


Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10, Bestyrelsen


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der godkendes af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusive  eventuelle henlæggelser, skal  forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgår af takstbladet.


§ 11, Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12, Regnskab


Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer og en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 13, Opløsning


Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§ 14, Ikrafttræden


Selskabets vedtægter er sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2009 og træder i kraft den 28. april 2009.


 Laurits Cramer, Formand               Ove Nielsen, Dirigent