• Takstblad for 2022

  Anlægsbidrag for enfamiliehus, rækkehus, forretning, industri, kontor og landbrug.

  Takstblad 2022
 • Hvornår har du sidst kontrolleret din måler?

  Når der ikke bruges vand fra installationen, skal måleren stå helt stille. Har du brug for vejledning til at aflæse din måler, så klik på knappen nedenfor.

  Læs mere
 • Persondatapolitik

  I forbindelse med den nye persondataforordning har vandværket udformet en beskrivelse af hvilke data vi indsamler, hvorfor og hvad vi anvender dem til.

  Læs mere

Ny bestyrelse og kontakt for Uvelse-Lystrup vandværk

Opdateret: mandag 20. juni 2022

Vagttelefon

Henvendelser om driftsforstyrrelser, ingen vand, lækager, brud på vandledninger mm. 
OBS: Jordledningen og øvrige installationer på grunden er ejers ansvar,
Forsyningsledning og stikledning til grundens grænse er vandværkets  ansvar.

Telefon: 21 21 56 90


Måleraflæsning, regninger og flytning

Spørgsmål vedrørende: Måleraflæsning, regninger meddelelse om flytning mm. Regnskab for Uvelse-Lystrup vandværk a.m.b.a. udføres af 
Vandværkskontoret i Hillerød a.m.b.a. 

Tulstrupvej 4 
3400 Hillerød 

Ulla Lund Nielsen 
Regnskabschef 

Telefon: 42 90 90 91 
Direkte: 25 94 94 01 
E-mail: kontor@fvh.dk

Vandværkskontoret betaler regninger og fører løbende regnskab. 
Vandværkskontoret aflæser vandmålere og udsender opkrævninger for vandforbrug. 


Andre informationer

Svar på spørgsmål vedrørende Vandanalyser, Takstblad, Vandregulativ for Hillerød kommunes vandværker, Vedtægter for Uvelse-Lystrup vandværk, mm., kan du finde information om på denne hjemmeside.


Øvrige henvendelser

Gert Andersen 
Telefon: 20 41 84 48 
e-mail: ulvand@ulvand.dk

Postadresse
Uvelse-Lystrup vandværk a.m.b.a. 
Gørløsevej 8. 
3550 Slangerup 

/////

Forbrugerorientering

21. december 2021

Vandværkskontoret aflæser din elektroniske vandmåler fra den 2. til den 10. januar 2022.

Vandmålerne aflæses med skæringsdag og forbrug ved årsskiftet 2021/2022. Vi anbefaler, at du selv aflæser din vandmåler i afglæsningsperioden.

/////

Forbrugerafregning, måleraflæsning, flytning

Fra 1. januar 2022 overtager Vandværkskontoret i Hillerød den
regnskabsmæssige administration af Uvelse-Lystrup Vandværk A.M.B.A.

Vandværkskontoret i Hillerød er et A.M.B.A. stiftet af de private vandværker i Hillerød kommune.

Aftalen omfatter bl.a. forbrugerafregning, måleraflæsning, flytning, m.m.

Aftalen indebærer også, at der bliver mulighed for tilmelding til betalingsservice.

Efter 1. januar 2022 kan der rettes henvendelse til Vandværkskontoret på

• E-mail kontor@fvh.dk
• Telefon +45 42 90 90 91.

Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 0900 til 1500.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

/////

Ofte søgte informationer

Årsrapport og referat fra generalforsamling > Mødereferater og årsrapport

Her kan du finde priser > Takstblad

Selvaflæsning > Måleraflæsning 

Selvaflæsning > Flytteaflæsning

Information om vandspild

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.

 • Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid .
 • Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema i f.eks. excel.

 

Læs mere om eftergivelse af vandspild og betingelser her

Uvelse-Lystrup Vandværk blev stiftet den 7. maj 1955

Vandværkets forsyningsområde er det gamle Uvelse sogn, og forsyner i 2016 483 ejendomme. Der vil herefter i det åbne land være 23 ejendomme, som har egen brønd eller boring, men som Værket, jfr. vandforsyningsplanen har pligt til at forsyne. Værket indvinder råvand fra 3 boringer, som er beliggende ved Vandværket. Den 3. boring er blevet etableret i 2011.
Råvandet er af en sådan beskaffenhed, at det blot skal behandles ved simpel beluftning og filtrering, inden det pumpes ud til forbrugerne. 
I medfør af drikkevandsbekendtgørelsen bliver vandet løbende analyseret på Miljølaboratoriet. I foråret 2012 blev Værket forsynet med den nyeste teknik inden for vandbehandling og styring, idet der blev installeret PLC (programmerbarlogisk control) og SRO (styring, regulering og overvågning). PLC-en er programmeret således, at den styrer processen fra oppumpning af grundvand til vandet lander i hanen hos forbrugerne. 
 
SRO-en kontrollerer, at alt forløber som programmeret. Er det ikke tilfældet, afgives en alarm via telefon. Bygning, boringer og rentvandstank er forsynede med alarm og videoovervågning. Værket har parallelle proceslinier, så driften kan opretholdes under visse reparationer, ligesom nødgeneratoren går igang ved strømsvigt.Fra december 2015 til september 2016 har vi fået udført en omfattende renovering af vores rentvandstanke, beluftningstårn og reaktionsbassin, og vi har fået nyt udpumpningsanlæg udført i pe-rør, ligesom råvandsledningerne er omlagt og udskiftet til pe-rør.