Regulativ for almene, forbrugerejede vandforsyninger i Hillerød Kommune

Gældende fra 1. oktober 2022

 

Download regulativ som dokument her
Filtype: PDF 
Antal sider: 45
Filnavn: Regulativ for almene forbrugerejede vandforsyninger i Hillerød Kommune 01.10.2022.pdf


Indhold i PDF med angivelse af sidetal.

1 Indledende bestemmelser 9 

1.1 Regulativ for almene, forbrugerejede vandforsyninger i Hillerød Kommune 9 

1.1.1 Regulativet 9 

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag 9 

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug 9 

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten 10 

1.1.5 Installationsarbejder 10 

1.1.6 Målere – størrelse, placering, kontrol og indgreb 10 

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger 10 

1.1.8 Morarenter 10 

1.1.9 Inddrivelse af restancer 10 

1.1.10 Vandafgift 10 

1.1.11 Vandselskaber 10 

1.1.12 Ejer og bruger 10 

1.1.13 Ejendom 11 

1.1.14 Ejerens underretning til brugere 11 

1.2 Vandforsyningens anlæg m.v. 11 

 

2 Vandforsyningens styrelse 14 

2.1.1 Oplysninger om vandforsyningen 14 

2.1.2 Afgørelser 14 

2.1.3 Takstblad 14 

2.1.4 Medlemskab 14 

 

3 Ret til forsyning med vand 15 

3.1 Ret til forsyning med vand 15 

3.1.1 Vilkår for forsyning 15 

3.1.2 Sekundavand 15 

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder 16 

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer 16 

3.3.1 Slangevinder og brandskabe 16 

3.4 Reserveforsyning 16 

3.5 Levering af byggevand 17 

3.6 Trykstød 17 

3.7 Udstykning, byggemodning m.v. 17 

 

4 Forsyningsledninger 18

4.1 Anlæg af forsyningsledninger 18 

4.2 Tinglysning 18 

 

5 Stikledninger 19 

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger 19 

5.2 Stikledning til ejendomme 19 

5.3 Udstykning, sammenlægning og omlægning 19 

5.4 Ubenyttet ejendom 20 

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner 20 

5.6 Fri adgang til stophane 20 

 

6 Opretholdelse af tryk og forsyning 21 

6.1 Vandtryk 21 

6.2 Aflukning 21 

6.3 Ulemper 21 

6.4 Indskrænkning af vandforbruget 22 

 

7 Vandforsyning til brandslukning 23 

7.1 Etablering og vedligeholdelse 23 

7.2 Flytning af forsyningsledning 23 

7.3 Brug af brandhaner 23 

7.4 Oplysning om brandvand 23 

 

8 Vandinstallationer 24 

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer 24 

8.1.1 Grundejeren 24 

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring 24 

8.1.3 Vandinstallationer 25 

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand 25 

8.1.5 Fejl på vandinstallationer 25 

8.1.6 Forsvarlig funktion 26 

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer 26 

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning 26 

8.1.9 Aktuel fare for forurening 26 

8.2 Andre vandinstallationer i bygninger 26 

8.2.1 Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg 26 

8.2.2 Brandtekniske installationer 27 

8.2.3 Regnvandsanlæg og sekundavand 27 Side 5 af 45 

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord 27 

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning 27 

8.3.2 Udgifter til omlægning af jordledning 27 

8.3.3 Målerbrønde 27 

 

9 Afregningsmålere 28 

9.1 Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug 28 

9.2 Afregning af samlet vandforbrug 28 

9.3 Placering af afregningsmåler 28 

9.4 Vandforsyningens ejendom 29 

9.5 Aflæsning 29 

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning 29 

9.7 Størrelse og type 29 

9.8 Ændring af vandforbruget 29 

9.9 Ejerens ansvar 30 

9.10 Utætheder eller fejl 30 

9.11 Indgreb m.v. i afregningsmålere 30 

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning 30 

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter 30 

9.14 Målerteknisk kontrol 30 

9.15 Kontrol af afregningsmåleren 30 

9.16 Selvaflæsning 31 

9.16.1 Fjernaflæsning 31 

9.17 Tilsyn med afregningsmålere 31 

 

10 Vandspild 33 

10.1 Benyttelse og spild af vand 33 

10.2 Vandspild før afregningsmåler 33 

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild 33 

 

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt 34 

11.1 Det kommunale tilsyn 34 

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer 34 

11.3 Oplysninger om vandforbrug 34 

11.4 Egenkontrol af vandforsyningens afregningsmålere 34 

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet 34 

 

12 Anlægsbidrag 35

12.1 Anlægsbidrag 35 

12.2 Betaling af anlægsbidrag 35 

12.3 Forsyningsledningsnettets alder 35 

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning 35 

12.5 Betaling af anlægsbidrag til en udstykning 35 

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning 35 

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug 36 

12.8 Ændret anvendelse af ejendom 36 

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget 36 

 

13 Driftsbidrag 37 

13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra 37 

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer 37 

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug 37 

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer 37 

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud 37 

13.6 Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug 37 

 

14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag 38 

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau 38 

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag 38 

14.1.2 Betaling af driftsbidrag 38 

14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand 39 

14.1.4 Åbning ved ejerskifte 39 

14.2 Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug 39 

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag 39 

14.2.2 Specificeret opkrævning 39 

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag 39 

14.2.4 Fraflytning 39 

14.2.5 Meddelelse om ny bruger 39 

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger 39 

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag 40 

14.3 Ejerskifte 40 

 

15 Klage 41 

 

16 Straf 42 

16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84 42

16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer 42 

16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter 42 

16.4 Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 43 

 

17 Ikrafttrædelse og offentliggørelse 44

 

18 Bilag 1 Vandforsyningsselskaber omfattet af regulativet (også med i PDF)

Følgende almene, forbrugerejede vandforsyninger er omfattet af regulativet.

Vandværk 

CVR-nr. 

Hjemmeside 

Alsønderup Vandværk 

30015614 

www.alsonderupvand.dk 

Gadevang Vandværk a.m.b.a. 

27996116 

www.gadevangvand.dk 

Gørløse Vandværk a.m.b.a. 

40872604 

www.gorlosevand.dk 

Harløse Vandværk 

31055512 

www.harloese-vand.dk 

Meløse Vandværk a.m.b.a. 

20974311 

www.melosevand.dk 

Nejede-Møllehøj Vandværk 

25426053 

Ingen hjemmeside 

Nr. Herlev-Freerslev Vandværk a.m.b.a. 

40816852 

www.nhfvand.dk 

Nyhuse Vandværk a.m.b.a. 

32910386 

www.nyhusevand.dk 

Nødebo Vandværk a.m.b.a. 

32519105 

www.noedebovandvaerk.dk 

Sigerslevøster Vandværk 

63565210 

Ingen hjemmeside 

Skævinge Vandværk a.m.b.a. 

33564147 

www.skaevingevandvaerk.dk 

Andelsselskabet Strø Vandværk 

26054257 

www.stroevandvaerk.dk 

Strølille Vandværk 

50288250 

Ingen hjemmeside 

Ullerød Vandværk a.m.b.a. 

34018847 

www.ullerodvand.dk 

Uvelse-Lystrup Vandværk a.m.b.a. 

27873812 

www.ulvand.dk