Indvindingsboringer


Vandværket har 3 boringer, hvorfra der indvindes vand. 
Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres automatisk.

 

Hårdhed

Drikkevandet fra Uvelse-Lystrup Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca. 16 dH.

 

Leveringsbestemmelser

Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Uvelse-Lystrup Vandværk. 

I det af kommunen godkendte regulativ beskrives retten til forsyning af vand.

Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

 
Med venlig hilsen
Uvelse-Lystrup Vandværk

Bestyrelsen
Den 15. september 2008 , HF. / Revideret 20. januar 2020